Saturday, January 19, 2013

در حاشیه ی حمله یاسرايیل به فلسطین - نوامبر ۲۰۱۲

و آنهایی که فکر میکنند دولت اسرائیل برای ان ۵ شهروند اسرائیلی که که در یک هفته ی کشته شده اند صناری بیشتر از ان ۱۵۰ شهروند فلسطینی که در یک هفته ی گذشته کشته شده اند ارزش قائل است ... عجب نفهمند.

فقط انتخابات در اسرائیل نزدیک است و باید صندوقهای رای را با همان دامن زدن معمول به هراس عمومی عوامفریبانه شلوغشان کرد .. و هراس درمردم همیشه انها را به دامن راست می کشاند که حرف از امنیت و جنگ و پیروزی میزند ...
از اینطرف و ازان طرف

Post a Comment