Sunday, January 27, 2013

حالا که چهل را رد کرده ام ... این پیرمردهای فرتوتی را که در کناری زیر آفتاب می نشینند ... و با نگاهی جوان و سرزنده، و پر از حسرت دخترهای جوانِ خوشگل را نگاه می کنند بهتر درک می کنم!!

لیبِل: امور قلبی
Post a Comment