Sunday, February 10, 2013

درسهای من به یاشار یوسف: ادبیات سیاسی!

کلمه ی وحدت را که می بینی بلند شو و خلاف جهتش بدو
با تمام قوا
معمولا به جای اینکه معنایش این باشد که چهره های مختلف یک چیز در کنار هم قرار بگیرند ... به این تعبیر می شود که همه چیز باید یک چیز شوند و یک چیز بخواهند و یک چیز تعیین کننده ی همه چیز است و همه چیز یعنی آن یک چیز. ذوب شدن همیشه هست ... یا در ولایت .. یا در حکومت ... یا در مفهوم جمعیت و اجتماع ... یا نجات حلق ها ... یا سرکوب دشمنان ... یا همپیمانی دوستان.
ذوب شدن همه چیزشان است.

ذوب نباش! نگران نباش! از مواقعی که قاطی جمعیتی و در دل همهمه هستی گله تنهاتر نمی شوی ...
بیا تفاوت ... ناهمگونی ... ناهمرنگی ... تنهایی ... و فردیت را با هم جشن می گیریم. هر روز.
Post a Comment