Monday, February 11, 2013

خطرناکتر از یک گله آدم که دنبال یک مفهوم مطلق می روند در جهان ندیده ام
حتی اگر ان مفهوم خود خدا باشد (خصوصا وقتی ان مفهوم خود خدا باشد)
حالا سکولاریسم هم اینروزها شده است "امام" خمینی در سال ۵۷ ...
نمی شود به چشم و ابرویش خرده ای گرفت.
Post a Comment