Saturday, March 23, 2013

خیلی بامزه است نه؟ همه اش صحبت نو اوری ... تازگی ... تازه بودن ... رها کردن سنت ها ... اصلاح ... انقلاب ... ساختن دنیای نو ...
اینطرف و انطرف می بینی و می خوانی ... و یکطوری همه از هم جلو می زنند در اوردن لباس گذشته و پیشتازی به سمت امروز وفردا ...
بعد از جیزی به سادگی نخریدن ماهی قرمز سر سفره ی هفت سین که بگویی ... هیچکس ذلش نمی اید سنت سفره ی هفت سین را بشکند.
Post a Comment