Monday, March 25, 2013

از دست من ناراحت نشو ... منظوری نداشتم ... صادقانه بود چیزی که گفتم ... که «تو بدترین اتفاقی نیستی که میتوانست برای من افتاده باشد.» ...

هنوز هم نمی دانم از چه چیزی آزرده می شوی ... از اینکه جایی مانده است که ویران نشده ... شاید.
Post a Comment