Thursday, April 11, 2013

آقا حان من که آریایی نیستم ... از فرم چشمانم پیداست که یک مغولی حساب ننه بزرگی از من رسیده است ... از رنگ پوستم هم پیداست که یک عربی!
شاید هم یکی از ننه بزرگها دل بسته به یکی از غلام سیاه های هزار سال پیش و دسته گلی به اب داده ... کی می دونه!
... دست از سر من یکی بردارید ... هرگز در زندگی ام به چیزی غره نبوده ام ... اما این یکی را دوست دارم ... مخلوط همه ی رنگها و نژادها را در خودم!
Post a Comment