Tuesday, April 30, 2013

صبح عکس این بچه های به دار زده شده ی مسلمان برمه را پست کردم ... ظهر که رفتم پیاده روی داشتم فکر می کردم کاش هر دو بچه را همزمان ... همزمانِ همرمان دار زده باشند ... که یکی ان دیگری را در وقت به دار کشیده شدن و مردن ندیده باشد ... فکر می کردم .. چقدر ترسیده اند .. فکر میکردم ایا تا اخرین لحظه فکر می کرده اند که شاید یکی به دادشان برسد؟
Post a Comment