Tuesday, April 9, 2013

من می پذیرم که تو تغییر کرده ای. شاید از این رو که من هم.
تو، شاید نه آنچنان که من فکر می کردم. من هم
Post a Comment