Friday, May 31, 2013

اصلاح طلبان لطفا تصميم بگيرين به خامنه اي راي بدهيد ... يا رد صلاحيت مي شود ... يا كناره گيري مي كند ... اگرم هيچيك از اينها نشود ... راي اش را نمي شمارند و مي گذارندش در حصر.
Post a Comment