Monday, May 6, 2013

بابا شما را به حق خون شهدا اینقدر ملت را به خون شهدا قسم ندید که رای بدهند یا رای ندهند ... تو ایران مرتب به خاطر خون شهدا ما را تحت فشار می گذاشتند ... اینجا هم.
هرگز من عقایدم را به واسطه ی شهادت یا زندانی بودن یک ادم خیلی نازنین که خودش تصمیم گرفته است برای تغییر شرایط اجتماعی جانش را به خطر بیاندازد و یا فدا کند تعریف نمی کنم.
کسی به گردن من حقی ندارد تا مرده یا زنده بودنش یا نبودنش اینده ی مرا تعریف کند.
Post a Comment