Monday, September 2, 2013

وقتي زندان ها و پرورشگاه ها و سربازخانه ها را كورپوريشن ها مي گردانند ... كه اساسشان بر بالا بردن سود است به هر قيمت ... اين وضعيتي كه مي بينيم ادامه دارد
در هر چيزي كه با جان ادمها و حيوانات ارتباط مستقيم دارند ... بايد از سيستم بهره كشي و منفعت طلبي پرهيز كرد
Post a Comment