Tuesday, October 1, 2013

در درياچه شنايش را كرده است
يك دست تخته نردش را برده است
بچه را خوابانيده است
و فكر مي كند چقدر زندگي كردن در كشوري كه دولتش جنگهايش را در انسوي دنيا راه مي اندازد خوب است.
Post a Comment