Tuesday, October 15, 2013

من در مقابل ضرورتهای "خود"م در مقابل جامعه می ایستادم
و در مقابل ضرورتهای "خود"م در مقابل تو
و تو با ضرورتها همصدا میشدی
تو همیشه ضرورت ها را انتخاب می کردی
من از ضرورتها بیزارتر می شدم ...
و از خودم ... که تو را می خواست.
Post a Comment