Tuesday, November 12, 2013

از هر طرف بیشتر راچع به ده سال تحریم عراق می خوانی بیشتر صدایت در میاید ... امریکاده سال عراق را تحریم کرد ... نیم میلیون کودک فقط از گرسنگی و نبود دارو مردند ...
کلینتون می گوید بعد ازاعمال  تحریم درامد صدام از نفت سه بیلیون دلار در سال بیشتر شد .. می گوید صدام انرا خرج ابادی کشورش نکرد .... و خرج اسلحه کرد و ما می دانیم که صدام هم مانند ایران از بازار سیاه همه چیز را گرانتر خرید (تحریم همیشه می شود منفعت بیشتر برای فروشندگان سلاح) ... می دانیم که باز هم امریکا به عراق حمله کرد و انرا با خاک یکسان کرد ... و سلاح کشتار دست جمعی هم پیدا نکردند ... لیبرتی ای هم در عراق امروز در کار نیست (آخر جرج بوش شب شروع تجاوز به عراق امد و سخنرانی کرد و گفت حتی اگر سلاح کشتار دست جمعی نباشد ما برای لیبرتی مردم عراق می رویم )

اخر پس این منطق تحریم می تواند کوچکترین فایده ای داشته باشد از کجا امده است .. وقتی می دانیم دولت ایران هم همه ی فشارها را می گذارد روی مردم ... و اسلحه را هم از رفقای چینی و روسی اش گرانتر می خرد .... (انهایی که می گویند افریقای جنوبی راجع به ان نخوانده اند ... ساده ترین فرقش: تحریم افریقای جنوبی تنها تحریمی بود که توسط هر دو بلوک شرق و غرب و اروپا انجام شد ... و نمونه اش هرگز تکرار نشده است)

یکی به من بگوید این کرنش کردن در برابر امریکا و ناتو .. این گرایش به قدرت از کجا می اید ...امریکا که خودش میدل ایست را مرتب با بمبهای الوده ی شیمیایی بمباران می کند (راجع به جنگ حلیج و عراق و لیبی و بمبهای امریکا بخوانیم بد نیست)
تنها نتیجه ای که حاصل شده است جز این است که دولت ایران هم مثل خودتان به کرنش افتاده است در مقابل دولت امریکا؟

عصبانیم
Post a Comment