Thursday, November 28, 2013

آی ی ی ی ی ملت هوادار حقوق کودکان ! مرگ مادرتان بیایین این بچه را از من بگیرین!

کارتون «روباتها» را خیلی دوست دارد .. کارتون خوبی هم هست ... پسر کوچولوی روبات فقیر که پدرش ظرفشور فقیری است دست به شورش بر می دارد بر علیه گردانندگان سرزمین روباتها که به جای تولید کردن قطعات یدکی برای روباتها ... فقط روباتهای نو تولید می کنند که همه خوشگل و براق و یکشکلند.. خصوصا چون سود زیادی در ان هست ...در کارتون روبات سودجویی هست با مادرش که زن ترسناکی ست با صدایی هراس انگیز ... و این مادرِ داستان است که همه را در کوره ها می اندازد .. و مرتب از سود حرف می زند .. سود .. سود.

و روباتهای کهنه با کارکترهای جذاب و زیبا و متنوعشان سرنونشتی ندارند جز نابودی.
و خوب پسرک فصه ی ما «رادنی» بر می خیزد و ... سرزمین را از دست مادر و پسر سودجو نجات می دهد.
 یاشار می گوید: «مامی! فهمیدم مامانِ روبات بدجنسه "چی" هست!»
می پرسم: «چی هست مامی؟»
می گوید: «she is a vampire!» ... که یعنی او یک دراکولاست.
می گویم: «نه مامی! دراکولا نیست!»
می گوید: « «she is a wizard!» که یعنی او یک جادوگر است
می گویم: «نه مامی! نه جادوگر است و نه دراکولا ... او فقط یک کاپیتالیست است .. سودش در این است که روباتهای قدیمی را تعمیر نکند .. و بسوزاند ... و روبات نو درست کند ... خاصیتش در همین است... !»
She is just a capitalist!
و یاشار تکرار می کند: «کاپیتالیست؟!»

حالا دو روز است از عذاب وجدان دارم می میرم!
Post a Comment