Wednesday, December 18, 2013

یاد می گیری که دوست نداشتن .. حتی از دوست داشتن تو سخن تر است ...این طور مطلق که من دوست ندارم ...

اصلا یادم رفته است خواستن یک چیزی انقدر که ادم از خودش به در شود یعنی چی! باید یک سر بروم ایران.
Post a Comment