Saturday, December 28, 2013

خشونت نسبت به زنان را باید به صورت سیستماتیک نگاه کرد به جدم .... اینقدر راجع به مشکلات مربوط به زیر یا رو خوابیدن در وقت مبارک سکس یا رابطه ی مادر زن و داماد یا خشونت مرد به زن یا زن به زن یا دایی به عمه و امر مبارک ایستاده دست به اب رفتن و نقش بزرگ مردان در نقش کوچک زنان مزخرفات خوانده ام این چند روز ... تصمصیم گرفته ام یکبار و برای همیشه از این فیسبوک بروم.
اراده ندارم!
Post a Comment