Monday, April 28, 2014

اولی زنی بود ...
دومی زنی می خواست ...
سومی زنی داشت ...

و من به هر سه عشق ورزیدم.
Post a Comment