Friday, May 9, 2014

مي گويد: "نبودنت بيماري زاست!"
و ادامه مي دهد: "هر چند كه بودنت كشنده بود'
و مي خندد.
Post a Comment