Monday, May 12, 2014

دختر فیلم The way We were ینی باربارا استرایسند را بردار ...با پسر فیلم دلشکسته (امیر علی دوران) .. دو تا فیلم را بردار بچین بچین کن و با هم قاطی کن .. می شود داستان من و تو .. همينقدر احمقانه


Post a Comment