Thursday, July 10, 2014

وقتي با هميم به دلايلي فكر مي كنم كه از هم جدامان مي كنند .... و وقتي از هم جداييم به دلايلي كه اينقدر مرا به تو مي خوانند
به تو مي رسانتد

همه ي راه ها يا از تو شروع مي شوند و يا به تو ختم مي شوند.
Post a Comment