Friday, February 22, 2013

ژانر اینهایی که از جامعه ی آزاد و آزادی بیان حرف می زنند و دیالوگ و دیسکورس (شایدم منظورشان اینترکورس است لغات را اشتباه می گیرند) و دمکراسی و این و اون ... و رو دیفالشون نمی شه یه سلام پست کرد فحش که بماند!
Post a Comment