Tuesday, March 12, 2013

بزرگ شدن آن زمانی اتفاق نمی افتد که می فهمی زندگی آن چیزی نیست که فکر می کردی هست ... آن روزی است که می بینی خودت آن چیزی نیستی که فکر می کردی هستی.
دختر بچه بزرگ می شود ... جلوی چشمانم .. روز به روز.
Post a Comment