Monday, March 18, 2013

برونشیتش خوب نشده است ... کارش در شرکت را انجام نداده است ... کتاب هایش را نخوانده است ... ورزش نکرده است ... پیاده روی نرفته است ...

هاپ هاپ
Post a Comment