Monday, March 18, 2013

در حاشيه ي روز جهاني زن
در نوشته هاي اينطرف و انطرف گاهي مي بينم كه گوينده از "زن" مورد نظرش حرف مي زند و به ان زنان كه ان مفهوم را نمي فهمند، نمي دانند، يا نمي پذيرند ياد اور مي شود كه "زن" اين و ان، و جنبش زنان اين و ان، و گذشته اش اين، و اينده اش ان ... و دِينِ اين زنان به ان همه اين و ان ...

با انكه با بسياري از انچه كه طرح مي شود مشكل ندارم، از لحن پدرسالارانه اي كه باز از بالا مي خواهد دست زن ستمكشيده ي نااگاه را بگيرد و سعادتي را به عرضه كند كه خود زن شعورش نمي رسد، بيزارم

پدرسالاري در شيوه ي زندگي ما حضور دارد، اگر نه در شعارهاي امروز پسندمان.
Post a Comment