Friday, March 29, 2013


در هزارتویت در راه های در هم پیچیده ی نامعلوم می چرخم در هراس از پیدا کردن آن راه که مرا به بیرون می برد.
Post a Comment