Saturday, April 13, 2013

و انسان تنها موجودی است که می تواند اسم یک روز را بگذارد «ایستر بانی» و کلی شکلات و جانک به شکل خرگوشهای خوشگل و کیوت بفروشد .. و همرمان به قتل عام خرگوشها بپردازد ...

1800 خرگوش...  در رور ایستر در نیوزیلند شکار شدند
Post a Comment