Sunday, April 14, 2013

لازم نبود جنگ و صلح را ببینم تا فکرکنم از جنگ احمقانه تر در اختراعات انسانی چیزی وجود ندارد ... باید هر کس را که فکر می کند جنگ .. هر جنگی می تواند کوچکترین فایده ای داشته باشد ببندند به گاری ... و اسبهای مهربان را رها کنند بروند برای خودشان بچرند.
Post a Comment