Wednesday, May 15, 2013

گلوبال وارمینیگ عبارت علمی است برای خشم ابرها و رودخانه ها و اقیانوسها که می بارند و سرریز می کنند و می تازند
Post a Comment