Thursday, May 16, 2013

از کوه های ایران برای من غم دوریشان مانده است ... برای تو زلزله های خانه براندازشان.
Post a Comment