Sunday, August 4, 2013

من از نو عاشقت می شوم. با هر داستانی. تو تجسم زنده ی قهرمان هر داستانی. که هر بار از نو می میرد. و آن یک که باید باز از نو شروع می کند .. در داستانی دیگر .. تا تورا باز پیدا کند.

باید از داستانهای عاشقانه دوری کنم.
Post a Comment