Monday, August 26, 2013

چند زن و مرد و بچه ي ديگر را در عمليات هاي نامعلوم نامرئي با اسلحه هاي نامفهوم نااشنا بكشند و سر ببرند و قتل عام كنند تا ما افكارعمومي راضي بشويم كه بايد جنگ را در مقياس بزرگ تري شروع كنند؟
Post a Comment