Monday, September 16, 2013

تن من میدان مبارزه ی شرق درمالنده و غرب سلطه جو نیست.
یکی می پوشاندنش برای محافظت کردنش ... یکی لختش می کند برای رهایی بخشیدنش ...
تن زن را از مانتراهای سیاسی تان حذف کنید ..
تن من را لااقل.
Post a Comment