Sunday, September 22, 2013

فقر خیلی بیشتر نوشته ها و فیلمها را سانسور می کند تا وزارت ارشاد ...
نوشته ها و فیلم هایی که نوشته نمی شوند ...ساخته نمی شوند..
حالا وزیر ارشاد را .. وزارت ارشاد را ... دولت را عوض کنید ...
تا وقتی برابری اجتماعی محقق نشود ... تا وقتی فقر محو نشوذ ... تا وقتی اسباب بهره کشی از انسان برچیده نشود ... یک رژیم می رود و یکی می اید ...
Post a Comment