Friday, September 27, 2013

ی گوید: "آنها که شاهد هستند می دانند این منم که در این میان مظلوم واقع شده ام"
آنقدر می خندم که برای مدتی طولانی نمی توانیم حرف بزنیم.
می گوید: "همین خندیدنت ... همین نحوه ی خندیدنت خودش شاهد این مدعاست"

تلفن را قطع می کنم. تا خود شرکت هنوز پشت فرمان می خندم. در بزرگراه شلوغ و بی قواره در تورنتو.
Post a Comment