Sunday, September 29, 2013

اگر سارتر زنده بود امروز ... بايد يك بار ديگر "چرخ دنده" را مي نوشت ... با دردهاي انسان امروز ... با ترديدهاي انسان امروز ...
ترديدها و دردهايي كه نه در مرحله ي انقلاب و باز تعريف قدرت، كه در مرحله ي شناخت و درك ماهيت انسان در چرخدنده جامعه ي امروز با اين المانها كه اينقدر ساده اند و اينقدر در هم پيچيده اند ادم را زمينگير مي كنند.
Post a Comment