Friday, September 6, 2013

باور کردند سیاهان انسان نیستند ... به بردگی گرفتندشان
باور کردند بومیان انسان نیستند ... قتل عامشان کردند
باور کردند یهودیان انسان نیستند ... با آنها صابون و دگمه درست کردند
حالا باور کرده اند مسلمانان انسان نیستند ....

من چقدر دلم برای برتولت برشت تنگ می شود اینروزها ...
Post a Comment