Saturday, September 7, 2013جهان تلخ نمی شود با شمشیر
تلخ نمی شود با شلیک و فریاد و مشت
تلخای جهان
گلوی گوزنان نیست و دندان پلنگ
و مرگ ماهی در حلق مرغان ماهی خوار مصیبت نیست

تلخ
عروسک هایی است با شکم پر از تی.اِن.تی
که بر ویتنام ریخت
بر کوچه باغ های فلسطین
و مصیبت
شادمانی کودکان ماست
که دیده اند عروسکی بر خاک
دویده اند با هلهله و لبخند

بیژن نجد
ی
Post a Comment