Tuesday, October 22, 2013

نه تنها به نظر میاد که دیگر عاشق نمی شوم ... شرایط و تجربیات اخیر نشان می دهند که معتاد هم به چیزی نمی شوم ...
محض اطمینان ال-اس-دی خریدارم.
Post a Comment