Tuesday, October 22, 2013

اینکه نتانیاهو حرفش را از شلوار جین می رساند به حمله ی نظامی به ایران اینقدر ناراحت کننده نیست ... اینکه بچه هایی که من اینروزها در تورنتو می بینم مانند نتانیاهو فکر می کنند عذاب اور است.
Post a Comment