Saturday, November 30, 2013

وقتی در باره ی جنبشهای anti establishment امروزی سرچ می کنی .. و مین استریم مدیا بهت از Tea Party و کاپیتالیستی مانند GEORGE SOROS مطلب می دهند ... متوجه می شوی که دنیا عجب جایFucked up ی شده است ...
چایی که "به-اصطلاح انقلابی" ها دم در سازمان ملل صف می کشند و نامزد جایزه ی نوبل می شوند ... و کاپیتالیستها می روند Anti-establishment Movement راه می اندازند
Post a Comment