Friday, November 15, 2013

البته خوب هنوز "انقلابي" هاي مدل امروزي مي روند يونايتد نيشن درخواست مي كنند به مردم محروم شان توجه كند ... و دولت فلسطين درخواست مي كند تا يونايتد نيشن به رسميت بشناسدش

هيچ توجه كرده اي ... قرن بيستم نيروهاي انقلابي بر ضد establishments مي جنگيدند ... ولي امروز همه دنبال جلب نظر انها هستند
و همه هم مي دانند كه اين بساط را صاحبان ثروت طراحي كرده اند و صاحبان ثروت مديديت مي كنند
Post a Comment