Friday, November 15, 2013

بين به يك جايي رسانده اندمان كه خوشحال مي شويم وقتي ارتش جنايتكار مصر كه در تمام دوران مبارك حامي او بود كودتا مي كند و مخالفينش را مي كشد و در مصر "نظم" برقرار مي كند ... قطعنامه پشت قطعنامه سوريه را با كاروانهاي اسلحه و مهمات پر مي كنند و كشور را پر مي كنند با حنايتكاران فرقه اي و ما هورا مي كشيم براي تجاوز نظامي شان به سوريه براي جلوگيري از "كشتار" ... و در ايران صف كشيده ايم پشت در establishment هاي دولتي و فرادولتي شان تا قطعنامه صادر كنند و "مردم" ايران را نجات دهند مي بيني كجاي معادله قرار گرفته اي؟
Post a Comment