Monday, November 25, 2013

شرمنده ی حضورتونم ... ولی روز 25 نوامبر به یک دلیلی زجر اوره برای من برای اینکه باید در میان متون خوب و نثرهای سنگین ... جفنگیاتی را هم بخوانم (شرمنده ی حضورتونم مجددا: معمولا از دوستان male که حالا از انطرف دیوار می افتند ... و خوب نوشته های ماهیتا سکسیست از این طرف از دوستان female) .. به اسم و اصرار بر مبارزه با خشونت علیه زنان ...

روز 8 مارس هم این موضوع پیش می اید ...
یکجورهایی مثل عاشورا تاسوعا ... که از بچگی من نوک دماغم را هم بیرون نمی اوردم... این روزها هم می روم قایم می شوم ...

خشونت علیه خشونت
سکسیسم علیه سکسیسم

پرهیز.
Post a Comment