Sunday, November 3, 2013

تو مي تواني كاري كني كه من احساس ناراحتي كنم، از خودم... اين، باز هزار بار بهتر است از اوقاتي كه من كاري مي كنم كه تو احساس ناراحتي مي كني، از خودت.
Post a Comment