Monday, December 2, 2013

مادرها حق مردن ندارند. به همین سادگی. حق ندارند.
وقتی بچه ای داشته باشی ... و این را با تار و پودت احساس کنی ... انوقت از جنگ حتی بیزار تر می شوی.
Post a Comment