Tuesday, December 10, 2013

هر رابطه ... یک قله ی به زندگی ات اضافه می کند .. از ان بالا می روی .. و درد می کشی ... و شورش می کنی ...
و بعد به پرتگاه می رسی .. و می افتی .. و می شکنی
و باز راه می افتی ...

هر رابطه یک پرتگاه به زندگی ات اضافه می کند ...
پرتگاهی هرگز از زندگی ات پاک نمی شود ... حتی اگر بر قله های بلندتر و صعب تر ... یا ارتفاعاتی کوتاه تر و ارامتر راه می روی
و هر از چند گاه هر جا که هستی یکباره کنار ان پرتگاه سر در می اوری .... و باز می افتی ...

در پست ترین نقطه ی زمین ... اما میان این پرتگاه ها زندگی می کنم.
Post a Comment