Friday, December 13, 2013

وقتی به امریکای شمالی می ایید ... از گرانی مبلمان تعجب نکنید .. و یادتان باشد .. گرانترین و راحت ترین و خوشگل ترین و پردوام ترین مبل را بخرید ...چرم نه؛ ادم عرق می کند ... سفید نه؛ نمی شود گربه را ندیده گرفت و نگران چرکمردی ان بود ... دسته چوبی نه؛ باید بشود راحت سر را گذاشت و چُرت زد ...

وقتی به امریکای شمالی می ایید ... از گرانی مبلمان تعجب نکنید .. و یادتان باشد .. گرانترین و راحت ترین و خوشگل ترین و پردوم ترین مبل را بخرید ... چون بیشترین وقت را در سالهای اینده در اغوش ان خواهید گذراند.

تعداد چیزهایی که من در تورنتو به این لحظاتی که خانه هستم ترجیح می دهم ... تنها ... با لیوان چایی روی میزی در کنارم ... لپتاپم ... یک کتاب که هیچوقت تمام نمی شود .... و با این مبل ... رویش ... نشسته ... خوابیده .. حقیقتا زیاد نیستند ... یعنی اصلا زیاد نیستند ...  بشمرم؟
Post a Comment