Monday, December 16, 2013

یاشار یوسف چند روز است می اید روبروی من می ایستد و چند خط یک ترانه را با ادا می خواند:
Hey! Sexy Lady!

و صدایش را غلت میدهد:
Sexehhh Laydehhhh!

من سعی می کم واکنش نشان ندهم .. هر بار ... اما نمی دانم کسی که شعر را یادش داده است چی راجع به رابطه ی احتمالی مامان و شعر برایش گفته است که می اید راست در چشم من نگاه می کند .. و اینرا تکرار می کند.

بی اعتنا می پرسم: از کجا شعر را یاد گرفتی مامان؟
-جیدِن مامی! جِیدن در «Senior Kindergarten» این را می خواند ...( یعنی در کلاس 5 ساله ها!)
نمی خواهم حساسش کنم .. حساس که می شود همیشه سخت تر می شود چیزی را از کله اش اورد بیرون... می گویم: من «Pretty Lady» را بیشتر دوست دارم.
خباثت در چشم های زیبایش می درخشد .. می گوید: «No! Sexy Lady!»

دیشب روی مبل دراز کشیده ام .. و او هم روی سینه ام دراز کشیده است.
میپرسد: مامی «سکس لیدی یعنی چی؟»
می گویم: «ام ... اوم ... خوب یعنی زنی که خیلی خوب لباس نپوشیده !!!»

هاهاهاها ... الان هم می نویسم از خنده روی زمین دراز می شوم!!

***
**
رفتم گشتم و فهمیدم چی را می خواند... گنگم استایل خواننده ی کره ی جنوبی را می خواند!!
Post a Comment